"Znajdź właściwe rozwiązanie" „Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

 

 

Cel główny programu:

   Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

   Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.

   Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

   Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Założenia i sposób realizacji programu:

Adresaci programu:

   Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów

Realizatorzy:

   Nauczyciele.

   Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarka szkolna.

Koordynatorzy:

   pracownicy pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

   wytypowani nauczyciele ze szkół uczestniczących w programie.

Oczekiwane efekty realizacji programu:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

   Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.

   Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.

   Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.

   Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.

   Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.

   Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.

   Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.

   Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.

   Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

Kształtowanie postaw:

   Zobowiązujących do niepalenia.

   Dumy z faktu niepalenia.

   Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.

   Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

   Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.

   Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.

   Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.

   Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

   Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem