Samorząd Szkolny


Samorząd Szkolny


Samorząd Szkolny jest wiodącą organizacją w szkole. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Wyczółkach.

Główne cele działalności samorządu:

  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

  • wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowanie uczniów,

  • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów,

  • dbanie o dobre imię i honor szkoły,

  • kultywowanie wzbogacanie tradycji szkoły,

  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

  • współdziałanie z dyrekcją i nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,

  • organizowanie życia szkolnego.


W roku szkolnym 2017/2018 w Samorządzie Szkolnym pracuje 14 osób, które będą realizowały zadania zgodne z opracowanym planem pracy. Wszystkie działania samorządu znajdą swoje odzwierciedlenie w kronice samorządu, jak również na stronie internetowej szkoły.


Skład Samorządu Szkolnego


Przewodnicząca – Natalia Lewandowska

Zastępca – Katarzyna Baczyńska

Kronikarze - Natalia Lewandowska, Katarzyna Baczyńska, Julia Przyłuska


Sekcje samorządu:

sekcja porządkowa: Paweł Chyziak, Patryk Orzechowski

sekcja sportowa: Bartosz Kowalczyk, Wiktor Mikulski

sekcja kulturalna: Marta Charazińska, Daria Charazińska

sekcja naukowa: Marta Baczyńska, Natalia Żakowska

rada wolontariatu: Kamila Jużyk, Małgorzata Izydorek, Izabela Sałacińska, Julia Przyłuska
Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 jest
p. Beata Kłosińska