"Trzymaj formę"


 „TRZYMAJ FORMĘ”


Cel główny:
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży

Cele szczegółowe:
•    Zapoznanie/przypomnienie uczniom (a przez nich ich rodzinom) zasad prawidłowego odżywiania się
•    Uświadomienie uczniom (rodzinom) potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie


Cele wychowawcze:
•    Uczeń potrafi aktywnie wypocząć
•    Uczeń zna higienę przygotowywania i spożywania posiłków
•    Uczeń pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną
•    Uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom


Adresaci projektu:
Uczniowie ZS w Wyczółkach (oraz ich rodziny)

Koordynatorzy odpowiedzialnymi za realizację założeń tego programu:
•    Pedagog szkolny – M. Pietrzak
•    Opiekun świetlicy – I. Gasińska
•    Nauczyciele wychowania fizycznego – A. Witkowska, M. Sikorski
•    Nauczyciel techniki – A. Gałaj
•    Pielęgniarka szkolna – J. Żaczek
•    Wychowawcy klas